Trung tâm Y tế 

TRUNG TÂM Y TẾ - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  208 đường Bùi Thị Xuân - Phường 2 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 816992

Địa chỉ thư công vụ: ttytdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 210

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thị Hiếu Hòa

- Thành ủy viên

- Bí thư Đảng bộ

Giám đốc

3824164

2.       

Nguyễn Văn Sắc

Phó Bí thư Chi bộ

Phó Giám đốc

3522379

3.       

Hoàng Ngọc Túy

Bí thư Chi bộ

Phó Giám đốc

3513566