Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

 

Địa chỉ:  Số 28 đường Phan Như Thạch - Phường 1 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 822331

Địa chỉ thư công vụ: dalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 12

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Lê Duy Hòa

Bí thư

Giám đốc

3822331

2.       

Hồ Hữu Tường

 

Phó Giám đốc

3822331