Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 29 đường 3/4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 829222.

Địa chỉ thư công vụ: ttpthtktdl@lamdong.gov.vn

Số CBCC:  12

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Lê Anh Sơn

 

Giám đốc

3829 222

2.

Lê Đình Cường

 

Phó Giám đốc

3829 222