Toàn án 

TÒA ÁN NHÂN DÂN - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Lô Số 01 đường Pasteur - Phường 4 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 822237 fax: 0633 540513

Địa chỉ thư công vụ: tadalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 29

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Đào Chiến Thắng

Bí thư

Chánh án

0633540513

2.       

Đoàn Thị Tuyết Nga

Phó bí thư

Phó chánh án

0633822694

3.       

Nguyễn Thị Huyền

Đảng viên

Phó chánh án

0633540488