Công an 

CÔNG AN - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  19 Trần Phú - Phường 3 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 823475.

Địa chỉ thư công vụ: cadalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Tấn Vũ

UVB Thường vụ thành ủy

Bí thư Đảng ủy CATP

Trưởng công an TP

3822469

2.       

Hồ Minh

Phó Bí thư Đảng ủy CATP

Phó trưởng CATP

3535363

3.       

Phan Tất Chí

UVB Thường vụ Đảng ủy CATP

Phó trưởng CATP

3826591

4.       

Bùi Đức Rô

UVB Thường vụ Đảng ủy CATP

Phó trưởng CATP

3829335

5.       

Vũ Hoàng Anh

 

Phó trưởng CATP

3829334