Phổ biến Giáo dục Pháp luật

1. Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Ngày 17/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Ngày 11/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

3. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Ngày 17/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

4. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

5. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020.

6. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

7. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

8. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020.

9. Quy định về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Ngày 19/02/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

10. Quy định về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Ngày 25/02/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

11. Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 24/02/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/4/2020.

12. Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Ngày 14/02/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT về việc quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020. 

1. Quy định về việc về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Ngày 13/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020.

2. Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Ngày 24/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

3. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020.

4. Quy định về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020. Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

5. Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

Ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020.

6. Quy định về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2020.

7. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Ngày 05/02/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2020.

8. Quy định về việc hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Ngày 14/02/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2020.

1. Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Ngày 13/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020.

2. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Ngày 16/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2020.

3. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Ngày 23/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

4. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

5. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

6. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2020.

7. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020.

8. Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2019.

9. Quy định về việc ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày 18/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT về việc ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2020. 

10. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2020.

1.      Luật Đầu tư công

Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư công; Luật gồm có 6 chương với 101 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

2. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 14/6/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật gồm có 07 chương với 36 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

3. Luật Thi hành án hình sự

Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự; Luật gồm có 16 chương, 207 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

4. Luật Chăn nuôi

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Chăn nuôi. Luật gồm 8 chương với 83 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

5. Luật Trồng trọt

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Trồng trọt năm 2018; Luật gồm có 07 chương với 85 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

6. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Ngày 12/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

7. Quy định về quản lý phân bón.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.

Nghị định quy định chi tiết khoản 5 Điều 36khoản 4 Điều 37khoản 3 Điều 38khoản 2 Điều 40khoản 4 Điều 41khoản 3 Điều 42khoản 3 Điều 44khoản 4 Điều 45khoản 4 Điều 46 và khoản 2 Điều 49 về quản lý phân bón của Luật Trồng trọt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

8. Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

9. Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

10. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020.

11. Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

12. Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ngày 25/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

13. Quy định về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. 

Ngày 03/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

14. Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ngày 25/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

15. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

16. Quy định về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Ngày 25/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020

17. Quy định về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

 Ngày 26/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020

18. Quy định về việc hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019.

Ngày 05/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020.

1. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

2. Quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

3. Quy định về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019.

4. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

5. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

6. Quy định về việc sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BYT về việc sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

7. Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Ngày 08/10/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

8. Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019.

9. Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2019.

10. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngày 05/11/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2019.

1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 14/06/2019, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

2. Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ngày 23/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2019.

3. Quy định về tổ hợp tác.

Ngày 10/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác.

          Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019.

4. Quy định về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 20/9/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2019.

5. Quy định hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Ngày 20/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2019.

6. Quy định về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 30/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

7. Quy định về việc về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngày 30/9/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2019.

8. Quy định về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngày 04/10/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2019.

 

1. Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

2. Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

3. Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019.

4. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

5. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Ngày 16/8/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

6. Quy định về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Ngày 21/8/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

7. Quy định về hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

8. Quy định về tc độ và khoảng cách an toàn ca xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

9. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019.

1. Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

3. Quy định sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 16/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019.

4. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2019.

5. Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019.

6. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Ngày 05/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2019.

7. Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Ngày 05/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số  04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

8. Quy định về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/8/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

9. Quy định hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ngày 02/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

10. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 05/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019

11. Quy định hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 12/8/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2019.

12. Quy định về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 09/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2019.

1. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Ngày 21/5/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

3. Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Ngày 14/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

4. Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

5. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

6. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

7. Quy định về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019.

8. Quy định về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 10/6/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

9. Quy định hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Ngày 28/06/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

1. Luật Cạnh tranh

Ngày 12/6/2018, Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5; bao gồm 121 điều, được bố cục thành 10 chương.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều/73 điều của Luật Luật Giáo dục Đại học năm 2012; giữ nguyên 37 điều; bổ sung 01 điều mới; bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.        

3. Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 19/11/2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; gồm 8 Chương, 41 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

4. Luật Đặc xá

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đặc xá năm 2018; gồm 06 chương, 39 Điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 20/11/2018, Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

6. Luật Công an nhân dân

Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018; gồm 07 chương, 46 điều.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

7. Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 09/5/2019,  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

8. Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.

9. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

 

10. Quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ngày 20/5/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

11. Quy định về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Ngày 10/05/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

12. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

 

13. Quy định về tiền gửi tiết kiệm

Ngày 31/12/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019.

14. Quy định hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Ngày 24/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

 

15. Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Ngày 01/06/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Các tin khác