Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại huyện Di Linh của công ty TNHH Đoàn Duy Tuấn