Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại huyện Đam Rông của Công ty TNHH Đinh Phạm