Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đá xây dựng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng