Nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đá xây dựng tại huyện Lạc Dương của Công ty TNHH VLXD - Xây dựng Ngọc Phương