Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19