Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19