Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19