Về việc tạm dừng một số dịch vụ văn hoá, giải trí trên địa bàn để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19