Về việc hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng chống Covid-19