Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với dịch Covid-19