Tiếp tục cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mần non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020