Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch Covid-19