Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện chính sách giảm, giãn tiến độ nộp thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội; cơ cấu, gia hạn nợ, giảm lãi suất vay vốn cho các tổ chức, doanh nghiệp bị ản