Thành lập chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19