Tổ chức hội họp, làm việc trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng