Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19