Tăng cường về thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại