Cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong các trường học