Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19