Quyết định về việc công khai thông tin về tình hình đầu tư vồn nhà nước vào doanh nghiệp, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2017