Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng