Báo cáo về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018