Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin