Phê duyệt bổ sung 28 chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

1673/QĐ-UBND