Về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 49B-Ổ và xe ô tô biển kiểm soát 49B-0917 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng