Triển khai thi tuyển công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh