Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp dự kiến thanh tra, kiểm tra