Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 49B -0150 nhãn hiệu Mazda của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt