Chấp dứt hiệu lực Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 06/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về san gạt, cải tao mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dưng công trình phục trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng