Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 858 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
241/BC/BDVTU 28/05/2019 Báo cáo công tác dân vận tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
357-BC/TU 08/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện quý I/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
483-KL\TU 08/04/2019 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43, khóa X
27-CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2019
107/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2019
113/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết thực hiện hợp nhất VPĐĐBQH, VPHĐND và VP UBND tỉnh thành văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng
97/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 NQ sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều I, Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
96/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
95/2018/NQ-HĐND7 13/12/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
98/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
99/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
100/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
101/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
102/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
103/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
104/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
105/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
106/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
109/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
110/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
111/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
112/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
114/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
330-BC/TU 07/12/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18/08/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
15-NQ/TU 07/12/2018 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page