Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 883 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
119/KH/TU 21/02/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
584/KL/TU 10/02/2020 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
153/HD/BTGTU 31/01/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
506/UBND-TKCT 22/01/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố
278/BC/BDVTU 22/01/2020 Báo cáo công tác dân vận tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
967/BCĐ 20/01/2020 Chương trình công tác Ban Chỉ dạo QCDC tỉnh năm 2020
966/CV/BDVTU 16/01/2020 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
346/TB/UBKTTU 15/01/2020 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ủy viên UBKTTU
267/BC/BDVTU 04/12/2019 Báo cáo công tác dân vận tháng 11,nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
446/BC/TU 26/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
108/KH/TU 26/11/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
579/KL/TU 25/11/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
105/KH/TU 21/10/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
10/QC/TU 15/10/2019 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
259/BC/BDVTU 04/10/2019 Báo cáo công tác dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
1631-CV/ĐUK 04/10/2019 Triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/tW của Bộ Chính trị
435/BC/TU 04/10/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
144/HD/BTGTU 26/09/2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019
430/BC/TU 26/09/2019 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"
425/BC/TU 04/09/2019 Báo cáo tháng 8/2019
569/KL/TU 04/09/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa X tại hội nghị ngày 29/8/2019
395/BC/TU 01/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
555/KL/TU 01/07/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa X
391/BC/TU 21/06/2019 Báo cáo của BTVTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"

Previous Page 1-25 Next Page