Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 892 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
396/BC/BDVTU 27/04/2020 Báo cáo công tác dân vận tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
4434/CV/TU 21/04/2020 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư
388/BC/BDVTU 27/03/2020 Báo cáo Công tác dân vận quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
1991/QĐ/TU 19/03/2020 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
11/TB-HĐND 12/03/2020 Thông báo kết luận phiên họp lần thứ 32 của Chủ tịch HĐND tỉnh
468/BC/TU 03/03/2020 Báo cáo tháng 02/2020
623/BC-BCSDTUB 24/02/2020 Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
160/HD/BTGTU 21/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 13/02/2020 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
119/KH/TU 21/02/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
461/BC/TU 10/02/2020 Báo cáo tháng 01/2020
584/KL/TU 10/02/2020 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
153/HD/BTGTU 31/01/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
506/UBND-TKCT 22/01/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố
278/BC/BDVTU 22/01/2020 Báo cáo công tác dân vận tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
967/BCĐ 20/01/2020 Chương trình công tác Ban Chỉ dạo QCDC tỉnh năm 2020
966/CV/BDVTU 16/01/2020 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
346/TB/UBKTTU 15/01/2020 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ủy viên UBKTTU
267/BC/BDVTU 04/12/2019 Báo cáo công tác dân vận tháng 11,nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
446/BC/TU 26/11/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
108/KH/TU 26/11/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
579/KL/TU 25/11/2019 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
105/KH/TU 21/10/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
10/QC/TU 15/10/2019 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
259/BC/BDVTU 04/10/2019 Báo cáo công tác dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page