Lãnh đạo Văn phòng 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Điện Thoại

1

Đ/c Trần Đình Văn

Chánh Văn phòng

3820 671

2

Đ/c Dương Quang Vượng

Phó Chánh Văn phòng

3824 826

3

Đ/c Lê Thang

Phó Chánh Văn phòng

3822 605

4

Đ/c Phạm Thị Lệ Dung

Phó Chánh Văn phòng

3821 387