Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
Với mục đích phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
 
Thành phố Đà Lạt vinh danh 120 khuôn mặt tiêu biểu năm 2013. Ảnh: PVE
Thành phố Đà Lạt vinh danh 120 khuôn mặt tiêu biểu năm 2013. Ảnh: PVE
 
Ngày 12/12/2013, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
 
Để ban hành Quy định này, Bộ Chính trị đã dựa trên các cơ sở lý luận và thực tiễn, cụ thể là: tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “… Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng…”. Trong Điều lệ Đảng cũng quy định “…Đảng viên có nhiệm vụ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…”. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay có đánh giá “… một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết, quyền làm chủ của nhân dân bị vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…”.
 
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân đó là còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…
 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (số 25-NQ/TW) cũng đã nêu “… Mọi chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Dân chủ là điều kiện tiền đề của công bằng và văn minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo” và “… công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tham mưu và làm nòng cốt…”.
 
Ngày 19/3/2014, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức học tập và quán triệt thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW, ngày 10/2/2014 của Ban Dân vận Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, huyện và cơ sở). Nhằm góp phần quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thưc hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần quan tâm, nắm vững một số nội dung cơ bản của Quy định.
 
Trước hết, với nguyên tắc bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng phải phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân. Các ý kiến góp ý bằng văn bản của tập thể do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu, không nhân danh cá nhân. Các ý kiến góp ý của cá nhân là công dân, người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 
Định kỳ hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tổng hợp các góp ý bằng văn bản cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức... trên địa bàn tỉnh trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức Đảng và trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy cùng cấp. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với nhân dân mỗi năm một lần. Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của nhân dân nơi cư trú (thôn, xóm, tổ dân phố) đối với cán bộ, đảng viên mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên. Thường xuyên, thông qua hòm thư góp ý được gửi đến cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, tổ chức Đảng; thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên.
 
Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng: Cần thực hiện việc thông báo, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng; một số văn bản dự thảo nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức Đảng (không thuộc diện bảo vệ bí mật). Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu các ý kiến góp ý. Những nội dung góp ý không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình thì cấp ủy, tổ chức Đảng chuyển cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét tiếp thu và thông báo cho chủ thể góp ý biết. Hằng năm, báo cáo kết quả tiếp thu góp ý lên cấp ủy cấp trên trực tiếp, đồng gửi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát.
 
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội: cần chủ trì tổ chức việc góp ý theo nội dung quy định. Tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân chuyển đến cấp ủy, tổ chức Đảng được góp ý. Phối hợp với các cơ quan của cấp ủy địa phương theo dõi và thông tin kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên tới tổ chức, cá nhân góp ý. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.
 
Trách nhiệm của các cấp chính quyền phải thực hiện công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của tổ chức; các quy định về thủ tục hành chính; quy định trách nhiệm công vụ; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; các quy định, quyết định quản lý hành chính; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành. Cung cấp thông tin về khen thưởng, kỷ luật cán bộ; các báo cáo kết quả thanh tra, giám sát, kiểm toán các cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý; đối với những nội dung góp ý không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình thì chuyển cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp thu và thông báo cho chủ thể góp ý biết. Đồng chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan chính quyền các cấp với nhân dân và lấy ý kiến của nhân dân tại hội nghị nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định. Hằng năm, báo cáo kết quả tiếp thu góp ý với cấp ủy cùng cấp và chính quyền cấp trên trực tiếp; đồng gửi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát.
 
Đối tượng tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý là: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các sở, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp. Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cá nhân).
 
Nội dung góp ý: Đối với các cơ quan, tổ chức góp ý việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật. Việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Đối với cá nhân góp ý về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. 
 
Tóm lại, để góp phần xây dựng Đảng, nhà nước các cấp thực sự trong sạch vững mạnh thì phải thường xuyên được sự tham gia, góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đưa đất nước ta không ngừng phát triển đi lên, Đảng ta đã trao quyền cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định việc đổi mới nội dung lãnh đạo của Đảng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên… là việc làm thiết thực, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất và đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân như trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 28/11/2013 cũng đã khẳng định “…Hiến pháp của nhà nước ta dựa trên Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nhiệm vụ của Đảng là gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước dân về quyết định của mình…”.