Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) 
Đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị, phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quy chế, Quy định). Các Quy chế, Quy định được ban hành nhằm mục đích phát huy dân chủ XHCN, quyền và trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
 
Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc sớm chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt Quy chế, Quy định và các văn bản hướng dẫn đến tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Mặt khác, phải đôn đốc, kiểm tra, biểu dương kịp thời việc triển khai thực hiện Quy chế, Quy định… Hội nghị đã được nghe các đồng chí Phạm Kim Khang - UVBTV, Chủ tịch MTTQVN tỉnh và Hà Phước Toản - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản và các yêu cầu trọng tâm trong việc triển khai phổ biến, quán triệt, học tập và kế hoạch thực hiện các Quy chế, Quy định trên của Bộ Chính trị.