Chức năng nhiệm vụ 

Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối họp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế -xã hội, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; là trung tâm thông tin tổng họp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy.

 

Nhiệm vụ

 

Nghiên cứu, đề xuất:

Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc.

Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy.

Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Tỉnh ủy. Chủ trì hoặc phối họp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy và chế độ lưu trữ bảo mật của Đảng, Nhà nước ở văn phòng cấp ủy cấp dưới theo quy định.

Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng ở các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới; thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (nếu có khả năng hoặc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao).

 

Phối hợp:

Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tham gia với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương về công tác tư pháp; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương.

Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy trực thuộc theo phân cấp.


Với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng; về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh ủy.

Với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện một sổ nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:

Là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hàng ngày; tham mưu sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy; kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy. Giúp Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Tỉnh ủy; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các đơn vị và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy; đồng thời bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy theo phân công, phân cấp.

Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy.

Tham gia tổ chức, phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh; hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh ủy.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

 

Tổ chức bộ máy, biên chế

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy:

Văn phòng Tỉnh ủy có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy; báo cáo công tác trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổng hợp.

Phòng Hành chính – Cơ yếu.

Phòng Lưu trữ.

Phòng Quản trị.

Phòng Tài chính đảng.

Phòng Công nghệ thông tin.

* Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Nhà khách Tỉnh ủy.

Biên chế:

Biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy có từ 45 - 55 người (không bao gồm Thường trực Tỉnh ủy).

về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức

1. Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức do Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng cụ thể, đúng theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Tỉnh ủy được bố trí hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó phải có tối thiểu 60% biên chế làm công tác tham mưu, tổng họp.