Thông tin trong nước

Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) họp từ ngày 4 đến 7/5/2015, xem xét, quyết định: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.
Trang sau >>