Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Tổ chức bộ máy và biên chế

Lãnh đạo Ban:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy vê toàn bộ hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo công tác trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

Các đơn vị trực thuộc:

Văn phòng.

Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.

Phòng Tuyên truyền - báo chí - xuất bản.

Phòng Văn hoá - Văn nghệ.

Phòng Khoa giáo.

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

Biên chế:

Biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ 25 - 35 người.

Về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức

Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng cụ thể, đúng theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bố trí hợp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; trong đó, phải có tối thiểu từ 80% biên chế trở lên làm công tác chuyên môn tham mưu, tổng hợp.