Lãnh đạo Ban Tuyên giáo 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số Điện Thoại

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy   Fax : 3836 661

1

- Trần Văn Hiệp    

Trưởng ban

0913736921

2

- Phan Văn Phấn

P. Trưởng ban

3900 268

3

- Nguyễn Thị Mỵ

P. Trưởng ban

3576666

4

- Nguyễn Thanh Đạm

P. Trưởng ban

0913934431 

5

- Vương Tôn Kiên

Chánh Văn phòng

3836661