Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện có 25 đảng viên trong tổng số 28 cán bộ công chức toàn cơ quan (chiếm 89%), trên 90% đảng viên trong chi bộ có trình độ đại học và trên đại học, 79% có trình độ trung cấp, cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.
 
Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010-2015, chi bộ luôn xác định lãnh đạo chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu làm cơ sở để thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan.
 
Là cơ quan chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, nắm bắt dư luận xã hội; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa…; trong những năm qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban và đặc biệt là những công việc do cấp ủy ủy quyền. Tham mưu và hướng dẫn chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ qua đạt hiệu quả và có nhiều đổi mới; công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết và tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao... 
 
Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, chi bộ luôn tập trung chỉ đạo, kiểm tra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ thường xuyên mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 1.306 công văn, 394 báo cáo, 202 hướng dẫn, 86 kế hoạch, 65 tờ trình, 61 thông báo, 138 quyết định, chi bộ ban hành 61 nghị quyết chuyên đề… để lãnh chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nhờ đó, kết quả đạt được trên các mặt công tác của chi bộ, cơ quan đạt kết quả, chất lượng, góp phần quan trọng vào công tác tuyên giáo của toàn tỉnh.
 
Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm công tác hàng tháng, hàng năm, thông qua các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức nhằm củng cố lập trường, quan điểm; kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng về nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tính chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu, chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt Đảng. Khi sinh hoạt, mỗi đảng viên trong chi bộ luôn trung thực thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình trên tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực về đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí, cấp ủy viên thực sự là những người gương mẫu trong thực hiện sinh hoạt Đảng, chịu sự kiểm tra giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức lối sống, thực hiện nói đi đôi với làm… là những tấm gương tiêu biểu để cấp dưới noi theo.
 
Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, từng bước cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương được quan tâm chú trọng, cụ thể: Chế độ sinh hoạt định kỳ được tiến hành đều đặn; nội dung, chất lượng sinh hoạt được cải tiến; tính chiến đấu của đảng viên không ngừng được nâng lên. Trong các buổi sinh hoạt, ngoài nội dung định kỳ, chi bộ luôn quan tâm tổ chức các chuyên đề như: đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Một số chuyên đề được chi bộ phân công cho cá nhân đảng viên phụ trách từng lĩnh vực chuẩn bị và trình bày trước chi bộ để thảo luận, cho ý kiến, tạo ra không khí sinh hoạt chuyên môn trong Đảng hết sức sôi nổi, đồng thời qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Công tác phê và tự phê bình được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng (hàng băm có từ 40% đảng viên trở lên được kiểm tra và 100% đảng viên trong chi bộ được giám sát); công tác phát triển đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng…
 
Có thể nói, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 2010-2015, là giai đoạn phát triển vượt bậc trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ cả về số lượng và chất lượng cũng như vai trò và hiệu quả của công tác lãnh đạo chính trị, lãnh đạo chuyên môn. Trong đó, sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và sự đóng góp của mỗi đảng viên, cán bộ là hết sức to lớn. Chính vì vậy, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt; vai trò lãnh đạo của chi bộ đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ ngày càng được nâng lên; uy tín và năng lực lãnh đạo của chi bộ không ngừng được củng cố và tăng cường, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo của cơ quan; sự thống nhất trong lãnh đạo và cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo các đoàn thể rất chặt chẽ và hiệu quả; góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.
 
Bước vào nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn xác định: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhằm đảm bảo chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; phát huy cao nhất khả năng, năng lực của cán bộ, đảng viên và công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan; nâng cao hơn hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới…