KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐƠN DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

6 tháng đầu năm 2016, huyện Đơn Dương đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 3.110 tỷ 200 triệu đồng , đạt 47,9% KH , tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành CN-TTCN 1 92 tỷ 100 triệu đồng đạt 49,8% KH , tăng 5,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại và dịch vụ 629 tỷ 600 triệu đồng đạt 49,2% KH , tăng 13,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn theo giá hiện hành thực hiện 2.233 tỷ đồng, đạt 49,2% KH , tăng 12,8% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 836 tỷ 400 triệu đồng, đạt 49,2% KH , tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 59 tỷ 445 triệu đồng, đạt 50,9% KH , bằng 123,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 179 tỷ 713 triệu đồng đạt 45,8% KH , bằng 99,6% so với cùng kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó lĩnh vực rau, hoa duy trì về diện tích, năng suất, sản lượng (8.600ha/7.311ha, đạt 117,6% kế hoạch); đàn bò sữa ổn định về tổng đàn (10.915 con).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo định hướng giữ vững, nâng cao các tiêu chí của huyện đã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng xã P’roh cơ bản đạt được các tiêu chí vào cuối năm 2016 để đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2017.

Các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm như: Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình phát triển đàn bò sữa và sữa; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và chỉnh trang đô thị 2 thị trấn theo hướng văn minh, hiện đại,… đã và đang được chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo về tiến độ, yêu cầu nội dung theo kế hoạch.

Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chung của huyện: Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 73,67%; 7/8 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; xã Pró dự kiến sẽ được công nhận cuối năm 2016; duy trì phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, toàn huyện có 32 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 12,74%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định.

Ban Tuyên giáo Đơn Dương