Học tập Nghị quyết lần thứ 9 của Ban chấp hành TW Đảng khóa 11 

Sáng ngày 16/8, Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng, sở thông tin – truyền thông, Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, hội văn học nghệ thuật tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng khóa 11, nghe tình hình thời sự trong nước và quốc tế tới toàn thể hội viên, văn nghệ sỹ, cán bộ công nhân viên 5 đơn vị.

 

 Ảnh: lamdongtv.vn

Hội nghị được nghe ông Bùi Thanh Long – Phó ban Tuyên giáo tỉnh  Lâm Đồng truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 9 - khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó việc Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài ra, các hội viên, văn nghệ sỹ và cán bộ công nhân viên còn được nghe cán bộ đại diện học viện lục quân nói chuyện về tình hình thời sự trong nước cũng như quốc tế trong thời gian gần đây. Qua hội nghị học tập quán triệt  nghị quyết lần thứ 9 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa 11 nhằm giúp các hội viên hội Nhà báo, các văn nghệ sỹ nhận thức rõ hơn những nội dung và quy định trong việc thực hiện nghị quyết từ đó biến nội dung thành hành động vận dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả ./.

 

Bích Thảo - Lamdongtv.vn