HUYỆN LÂM HÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

Từ ngày 21 đến ngày 1-7-2016, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Lâm Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lâm tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2016 cho 131 học viên.  

Nội dung chương trình bồi dưỡng tập trung chủ yếu ở những chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.