Đức Trọng: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KT-XH QUAN TRỌNG ĐẠT THẤP 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Trong đó, g iá trị sản xuất ngành CN-TTCN (theo giá hiện hành) ước đạt 2.002 tỷ đồng, đạt 50,1 % KH, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Giá trị xây dựng ước 1.840 tỷ đồng, đạt 51,4% KH, tăng 19% so cùng kỳ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, đáng chú ý là t ổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 233 tỷ đồng, chỉ bằng 31% dự toán tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 14%, trong đó: Thu NSNN do huyện quản lý là 158 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán giao và bằng 108% so cùng kỳ; Thu NS tỉnh quản lý 75 tỷ đồng, đạt 19% so với dự toán giao và bằng 60% so cùng kỳ.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phân bổ trong 6 tháng đầu năm 2016 gần 144 tỷ đồng; ước thực hiện giải ngân 59 tỷ đồng đạt 41% so với KH.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu ước 20 triệu USD, mới đạt 31,7% KH.

UBND huyện thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế trong 6 tháng qua như: số vụ vi phạm lâm luật còn nhiều (62 vụ); việc triển khai thực hiện một số dự án, công trình, quy hoạch, thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm; hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp, tình trạng vi phạm các quy định hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc y dược, mỹ phẩm trên địa bàn vẫn chưa được khắc phục...

     Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, UBND huyện đã xác định một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ - kỹ thuật cao. Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...