CÔNG TÁC BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG BÀI HỌC SAU MỘT NHIỆM KỲ 

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cả nước thường xuyên đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Lâm Đồng cũng chịu nhiều tác động bất lợi trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, công tác giảm nghèo nhanh, bền vững đạt hiệu quả, chất lượng đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Cùng với thành quả chung của tỉnh, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng cũng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.125 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 báo cáo viên cấp Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 290 báo cáo viên cấp huyện và 780 báo cáo viên cấp cơ sở. 100% BCV Trung ươngcấp tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp với độ tuổi bình quân 46 tuổi. 

Đội ngũ báo cáo viên đã tích cực tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên mọi lĩnh vực. 5 năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tổ chức hơn 4.000 buổi tuyên truyền với hơn 100 chuyên đề cho hơn 400 ngàn lượt người nghe. Đây là con số khá ấn tượng thể hiện sự cố gắng, nổ lực đáng ghi nhận của đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được quan tâm, nhất là việc tổ chức các lớp tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sáng tạo, đổi mới trong việc luân phiên tổ chức hội nghị báo cáo viên, nhất là đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi của tỉnh, làm tiền đề để hội thi trở thành sân chơi nghiệp vụ và là ngày hội kỹ năng của những người làm công tác tuyên truyền miệng theo định kỳ 2 năm một lần... 

Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh đã góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng trong những năm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong đó đáng chú ý là nhận thức của một số báo cáo viên về công tác tuyên truyền miệng chưa cao; năng lực tuyên truyền miệng chưa được phát huy đúng với khả năng, trình độ; chất lượng tuyên truyền còn hạn chế. Một số báo cáo viên chưa thực sự quan tâm nghiên cứu tự cải tiến, đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng; thiếu chủ động trong tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu chính thống, tài liệu tham khảo để kịp thời tuyên truyền những sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước. Việc tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được quan tâm, nhưng còn mang tính tự phát, chưa được triển khai một cách bài bản, khoa học. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy cũng như sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong công tác tuyên truyền miệng chưa được thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, bài học cần rút ra trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới là: 

- Phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ những quy định theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là điều bắt buộc; là trách nhiệm; là ý thức của đội ngũ Báo cáo viên các cấp.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Huyện, Thành ủy trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy trong tỉnh cần cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở địa phương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

- Các Cụm thi đua ngành Tuyên giáo tỉnh nên có kế hoạch trao đổi báo cáo viên trong cụm hoặc khác cụm để báo cáo chuyên đề. Việc trao đổi báo cáo viên như thế, ít nhất có hai tác dụng một là thường xuyên “làm mới” báo cáo viên ở địa bàn, tạo hấp dẫn cho người nghe và hai là bắt buộc báo cáo viên phải luôn rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng... Đây là việc làm mới chưa có tiền lệ nhưng không phải không làm được. Tăng cường tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện theo hình thức luân phiên ở xã và đẩy mạnh công tác quản lý đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đây là việc rất nên làm...

Năm 2016 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới với nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Quốc hội Khóa XIV và bầu Đại biểu HĐND các cấp, vì vậy công tác tuyên truyền miệng đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành và đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh. Nếu phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục tốt những hạn chế, yếu kém thì công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.